Arbetar er organisation efter de krav som ställs i arbetsmiljölagen?

Arbetsmiljölagen (AML) och dess författningar (AFS) samt arbetstidslagen (ATL) berör alla typer av verksamheter och det är arbetsgivarens skyldighet att ansvara för och följa dessa. Som en del i verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) ingår att analysera och bedöma risker för att sedan åtgärda och följa upp dessa. Sirius hjälper er att genomföra riskbedömningar utifrån de krav som bland annat återfinns i AFS 2001:1. Det finns även krav på ett flertal dokument som ska finnas tillgängliga inom organisationen. Dessa krav varierar exempelvis beroende på antal anställda och vilka risker som finns. Sirius hjälper er att reda ut och klargöra vad som gäller för just er verksamhet.

Attraktiva och säkra arbetsplatser är avgörande i konkurrensen mellan olika företag och om de bästa medarbetarna på arbetsmarknaden. En organisation som strävar efter en god arbetsmiljö och erbjuder ett spännande och utvecklande arbete ger engagerade och friska medarbetare vilket leder till en högre produktivitet och lägre frånvaro. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till både en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö som gynnar alla inom organisationen. Sirius kan hjälpa er att lägga grunden för att komma igång med ert arbetsmiljöarbete samtidigt som vi erbjuder halvårsvis eller årlig uppföljning och kontroll av organisationens efterlevnad.

 

 

SAM2