Hur klarar er verksamhet av en oförutsedd händelse?

En svaghet i många av dagens verksamheter är att det saknas tid, möjlighet och kunskap för att analysera och arbeta med åtgärder för att förebygga olyckor, tillbud eller andra händelser med negativa konsekvenser. Det kan vara bra att ha någon utomstående som kan analysera verksamheten på ett objektivt sätt, vilket kan vara svårt när den dagliga driften är rutin. Sirius hjälper er verksamhet att analysera de risker och utmaningar som ni står inför genom att bedöma sannolikheten för och konsekvenserna av att en händelse med negativ effekt inträffar. I nästa steg kan vi även hjälpa till att identifiera de åtgärder som krävs för att eliminera eller minska de risker som framkommit vid analysen. Självklart med hänsyn till godtagbara respektive ej godtagbara risker, lagkrav, avtal och övriga bestämmelser kopplat till just er verksamhet. Olyckor, driftstopp och ohälsa kan uppgå till stora belopp för en verksamhet. Att arbeta förebyggande och från grunden med riskhantering bidrar till att verksamheten utvecklas och kan maximera sin resursanvändning. Sirius har kompetens inom flera metoder för att analysera och bedöma risker och händelser med negativ konsekvens. Metod anpassas till er verksamhet och situation för att få ett så täckande och användbart resultat som möjligt. Ett exempel på metod som kan användas vid CSR- relaterad riskanalys är MTO, Människa-Teknik-Organisation, då de grundläggande orsakerna till att en olycka inträffar eller att ohälsa uppträder oftast är en kombination av dessa faktorer.

 

 

 

  MTO         riskmatris